27. kongres k sexuální výchově

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

Sexuologická společnost ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

pod záštitou

 rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.


ve dnech 10. až 11. října 2019
v hotelu Labe v Pardubicích

27. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

PARDUBICE 2019 
on-line přihláška je zde

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován na 10. 10. 2019 v 10. 00 hod., konec na 11. 10. v 17.00 hod.

K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků ( (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) .

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (64 €)

Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2018 a 2019, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (56 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 10. října 2019 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2019 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti ( on-line a ve Wordu) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
 

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 (jen odpoledne)

 

Přihláška na 27. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2019
(on-line přihláška je zde, plná adresa https://1url.cz/bMTsl)

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 10. až 11. října 2019 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH.

titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození

(jen, pokud si přejete certifikát, jinak není nutné uvádět):

 

e-mail pro doručování (doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):

Souhlasím se zasláním pozvánky na další kongres či obdobnou vzděl. akci (max. 10x ročně po dobu 5 let, souhlas lze kdykoli odvolat) ano - ne

Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem:

Přihlašuji poster s názvem:

člen/ka SPRSV ano-ne

Společenského večera ve čtvrtek 10. října 2019 se zúčastním: spíše ano - ne

Požaduji následující osvědčení:

certifikát pro lékaře ano - ne

certifikát pro pedagogy ano - ne

certifikát pro nelékařské zdravotnické pracovníky ano - ne

(všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty)

Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci – ano-ne

Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši: pod var. symbolem:

(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

 

 

 

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
 

Organizace:

Adresa: IČ: je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení : Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č.  110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a to ke komunikaci, případně pro požadovanou evidenci dle příslušných akreditací. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. podpis