25. kongres k sexuální výchově


SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

 

pořádají


ve dnech 12. až 14. října 2017
v  hotelu Labe v Pardubicích

pod záštitou

rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.
a
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta

25. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2017

ON-LINE PŘIHLAŠOVÁNÍ

PROGRAM

Informace pro firmy - možnosti reklamy či jiné spolupráce

Problémové okruhy:

  1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
  2. Reprodukční a sexuální zdraví
  3. Sexuální výchova a rodina
  4. Sexuální výchova a školství
  5. Sexuální výchova a právo
  6. Varia

 

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován
na 12. 10. 2017 ve 13.30 hod., konec na 14. 10. ve 13.00 hod. K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a Asociaci klinických psychologů (dle aktuální právní úpravy). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (59 €)
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2016 a 2017, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (52 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 13. října 2017 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2017 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti  (k dispozici on-line a ve Wordu ) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488

Ubytování si účastníci zajišťují i hradí sami, další možnosti ubytování mimo hotel Labe najdete zde

_____________________________________

Přihláška na 25. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2017 (on-line přihláška je zde , plná adresa http://1url.cz/jt1Bz)

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 12. až 14. října 2017 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši
ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330)
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH.

 

titul, jméno a příjmení:                                 profese:                                          datum narození:

e-mail, doporučujeme soukromý, případně jiný kontakt:                                     člen/ka SPRSV ano-ne

Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Společenského večera v pátek 13. října 2017 se zúčastním: spíše ano - ne

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
Organizace:

Adresa: IČ: je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

 

Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem (ev. poster s názvem):

Mimo osvědčení o účasti požaduji také certifikát pro zdravotníky pro profesi:           pro lékaře              pro pedagogy
 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci. podpis