30. konference o sexuálním a reprodukčním zdraví

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

ve spolupráci s Centrem zdravotnického práva Právnické fakulty UK,
POUZP a ČAS

a

Sexuologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

si Vás dovolují pozvat na

  30. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví

která je zároveň  doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro lékaře, všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty

Srdečně zveme také všechny zájemce bez ohledu na obor.

Sobota 2. 12. 2017

Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1


on-line přihlašování

Na konferenci jsou volná místa, je možné se přihlašovat

KonferenceRadim Uzel

Program:

8.00 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 9.50 JUDr. Lucie Široká Střet zájmů matky a plodu z pohledu práva

9.50 - 10.50 MUDr. Pavel Turčan Pohlavní zneužití nezletilých – reálná a falešná obvinění

10.50 - 11.50 doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D. 20 let Úmluvy o biomedicíně a právo na informační sebeurčení při poskytování zdravotní péče

11.50 - 12.10 přestávka

12.10 - 12.50 MUDr. Radim Uzel, CSc. Drogy usnadňující sexuální násilí

12.50 - 13.30 Pplk. Mgr. Markéta Kalousková Oběti trestných činů

Cena pro při bezhotovostní platbě předem celkem 685,- Kč, (na místě 785,- Kč do vyčerpání kapacity sálu)

Možnost uplatnit poukaz na slevu, pak je cena 585,- Kč, stejná cena platí pro členy SPRSV a důchodce.
Pro studenty PF UK je akce bezplatná bez nároku na konferenční materiály a občerstvení, s plným nárokem za 145,- Kč.
I k bezplatné účasti je nutno se přihlásit!! Pro studenty ostatních škol a zaměstnance PrF UK je cena 305,- Kč

Konto pro platbu je 2100367028/2010. O akreditaci žádáme pro uvedené nelékařské zdravotnické pracovníky a pro lékaře, srdečně zváni jsou všichni bez ohledu na profesi

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Nám. Curieových 7, Praha 1, http://www.prf.cuni.cz/

Přímo před fakultu jede tram. č 17 a bus 207, zastávka Právnická fakulta, 400 m je zastávka metra A Staroměstská (www.idos.cz)

Obratem, prosím, zašlete:

1. Přihlášku k účasti (k dispozici na www.planovanirodiny.cz on-line nebo ve Wordu) – i on-line přihláška bude potvrzena

2. Účastnický poplatek na konto č. 2100367028/2010

Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu. Informace o volných místech budou průběžně zveřejňovány na www.planovanirodiny.cz.

Adresa pro zasílání je SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.

Vyřizuje Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV (606917488 - odpoledne)

Poznámka: Počítejte, prosím, s omezenými možnostmi občerstvení v místě konference, pořadatel zajistí vodu, kávu a drobné občerstvení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihláška na 30. konferenci o sexuálním a reprodukčním zdraví Praha 2017

Přihlašuji se k účasti na konferenci dne 2. prosince 2017 a uhradím účastnický poplatek ihned po potvrzení přihlášky ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173. SPRSV není plátcem DPH. Na www.planovanirodiny.cz lze přihlášku vyplnit on-line (http://1url.cz/vtgjF) nebo stáhnout ve Wordu.

titul, jméno a příjmení:                                              profese:

datum narození:                                   e-mail:                                             člen/ka SPRSV ano – ne

Jsem: student PF UK bez poplatku -student PF UK s poplatkem- student jiné školy – důchodce – zaměstnanec PF UK

účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem č. poukazu na slevu:

(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

organizace:

adresa:

IČ: e-mail:

je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

 

 

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Pořízené fotografie mohou být použity k propagaci. podpis