8. moravský regionální kongres k sexuální výchově

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.

a

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

ve spolupráci

s Centrem výzkumu zdravého životního stylu

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví, ČAS a POUZP

pořádají

v úterý 6. března 2018

8. moravský regionální kongres k sexuální výchově

Olomouc 2018

Záštitu nad akcí laskavě převzali prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
a primátor Statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.

Zveme pedagogy, psychology, zdravotníky a všechny, které problémové okruhy kongresu zajímají.
Zváni jsou i studenti a všichni ostatní zájemci.

 On-line přihláška

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Reprodukční a sexuální zdraví
3. Sexuální výchova a rodina
4. Sexuální výchova a školství
5. Sexuální výchova a právo
6. Varia

Výběr z referátů

Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc.

Datum: 6. března 2018.
Začátek kongresu je plánován na 9. 00, konec do 17.00

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování. Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j.: MSMT- 22342/2017-1-981, bude zároveň doškolovací akcí v systému celoživotního vzdělávání pro všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a nutriční terapeuty . Každý účastník může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 765,- Kč (30 €)

Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2017, a zaměstnance UPOL je účastnický poplatek 605,- Kč (23 €), pro studenty doktorandského studia 495,- Kč (19 €) a pro studenty denního studia 295,- Kč (11 €). Lze použít poukaz na slevu z konferencí o sex. a repr. zdraví.


Poplatek je třeba uhradit předem na účet Společnosti č. 2100367028/2010 z ČR nebo ze SR 2100367028/8330. Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, občerstvení v průběhu kongresu včetně obědové bagety a k odběru kongresových materiálů včetně recenzovaného sborníku. Sborníky budou k dispozici až po kongresu. Uplatnit lze u poukaz na slevu.

Zašlete, prosím, co nejdříve:

1. Přihlášku k účasti (je k dispozici online na 1url.cz/PtOmV a  lze i stáhnout ve Wordu) – přihláška bude potvrzena e-mailem

2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 z ČR nebo 2100367028/8330 ze SR po potvrzení přihlášky

Adresa pro zasílání je: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7 nebo e-mail z.pro@centrum.cz.

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV 606917488 (odpoledne)

Za SPRSV

Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., předsedkyně SPRSV  a  Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV

 

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek předem, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse, a které budou zařazeny do kongresového sborníku.


 

Přihláška na 8. regionální kongres k sexuální výchově Olomouc 2018

 

Přihlašuji se k účasti na kongresu 6. března 2018 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (pro SR 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173. Nejsme plátci DPH

 

Přihlášku lze vyplnit on-line na 1url.cz/PtOmV a  lze i stáhnout ve Wordu.

titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození:

e-mail pro doručování (doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):

Přihlašuji sdělení v délce        minut, s názvem:

Přihlašuji poster s názvem:

 

Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši: ____________pod var. symbolem:_____________do pěti dnů od potvrzení
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
 

Organizace:

Adresa:

IČ:

je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro propagační účely.

podpis