26. kongres k sexuální výchově

 

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSP FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají


ve dnech 11. až 12. října 2018
v hotelu Labe v Pardubicích

pod záštitou

1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horské
 rektora Univerzity Hradec Králové prof. Ing. Kamila Kuči, Ph.D.
a
primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta

 

26. KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ

PARDUBICE 2018

on-line přihláška je zde

 

Problémové okruhy:

1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

2. Reprodukční a sexuální zdraví

3. Sexuální výchova a rodina

4. Sexuální výchova a školství

5. Sexuální výchova a právo

6. Varia

Program

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován na 11. 10. 2018 v 10. 00 hod., konec na 12. 10. v 17.00 hod.

K parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester a Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků (všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty) .

Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (63 €)

Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2017 a 2018, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (55 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 11. října 2018 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.


Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2018 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti ( on-line a ve Wordu) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
 

Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488 (jen odpoledne)

 

Přihláška na 26. kongres k sexuální výchově PARDUBICE 2018

 

 

 

( on-line přihláška je zde , plná adresa 1url.cz/itxMF )

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 11. až 12. října 2018 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, SPRSV není plátcem DPH.

titul, jméno a příjmení:

profese:

datum narození

(jen, pokud si přejete certifikát, jinak není nutné uvádět):

 

e-mail pro doručování (doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):

Souhlasím se zasláním pozvánky na další kongres či obdobnou vzděl. akci (max. 10 ročně) ano - ne

 

Přihlašuji sdělení v délce minut, s názvem:

Přihlašuji poster s názvem:

 

člen/ka SPRSV ano-ne

 

Společenského večera ve čtvrtek 11. října 2018 se zúčastním: spíše ano - ne

 

Požaduji následující osvědčení:

certifikát pro lékaře ano - ne

certifikát pro pedagogy ano - ne

certifikát pro nelékařské zdravotnické pracovníky ano - ne

(všeobecné sestry, praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistenty, dentální hygienisty, zdravotně sociální pracovníky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutriční terapeuty)

Pořízené fotografie mohou být užity k propagaci    ano-ne

Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši: pod var. symbolem:

(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)

 

 

 

Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:
 

Organizace:

Adresa: IČ: je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

Prohlášení : Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány zapsaným spolkem Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s. (dále SPRSV) se sídlem Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, .SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.

podpis