Peer program SPRSV (Netopeeři) - dlouhodobá koncepce

Cílem tohoto programu je vytvoření sítě peer aktivistů (vrstevnických vzdělavatalů) z různých, především středních, škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na zajímavých akcích a předávání informací dalším mladým lidem jejich prostřednictvím.
První setkání se jmenují Tři dny s netopeery (dříve Tři dny s červenou stužkou) a jsou zaměřena na partnerské vztahy a prevenci HIV/AIDS.

3D2013 3D2013

Zájemci se na výjezdních seminářích proškolí v problematice HIV/AIDS a naučí se, jak vést besedu o HIV/AIDS se svými vrstevníky a jak mezi nimi působit.

3D2013 3D2013

Peer aktivisté následně vedou besedy pro své vrstevníky včetně žáků základních škol, jim většinou zároveň v praxi poskytují vrstevnické poradenství v problematice sexuálního a reprodukčního zdraví nebo je směřují na poradenství odborné. Podle našich průzkumů se mladí lidé velmi často na peer aktivisty s dotazy obracejí.
Semináře pro vrstevnické vzdělavatele (peer aktivisty) mají více úrovní – po první, základní (Tři dny s netopeery, dříve Tři dny s červenou stužkou), která je pro začátečníky a je především o problematice HIV/AIDS, následují další setkání (Majáky), která jsou určena pro všechny pokročilé a jsou vnitřně diferencována na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy, základy pedagogiky a psychologie pro budoucí rodiče a další.

Maják Maják

Maják Maják Maják

Vrstevnickým vzdělavatelům je poskytována průběžná podpora – zasílání materiálů, odborná podpora prostřednictvím e-mailu a další.
Peer aktivisté se mohou zapojit jak do řízení celého programu tak do přípravy jednotlivých seminářů. Také připravují vlastní projekty.

Maják Maják

Maják Maják

Výraz peer pochází z anglického "peer education", ale je obtížné jej přeložit do dalších jazyků hlavně díky slovu "peer". Toto slovo původně vyjadřovalo příslušnost k jedné z pěti vrstev aristokracie. Moderní pojetí tohoto slova se ovšem pojí k jedinci, jehož postavení je rovnocenné s ostatními neboli představitele určité společenské skupiny osob, které jsou si podobny věkem, vzděláním nebo společenským postavením. Celkem tedy výraz "peer výchova" představuje formu působení mezi vrstevníky navzájem (anglicky peer-to-peer). Je zdokumentováno, že tato metoda je nejpřínosnější v prostředí, kde je nutné doplnit výuku prováděnou učiteli. Do této kategorie zcela jistě sexuální výchova spadá. Také název netopeeři, jak vrstevnickým vzdělavatelům říkáme, je zkratkou anglických slov net of peer.