Prohlášení o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem poskytujeme informace o zpracování osobních údajů Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z.s. (dále jen SPRSV).

Jaké osobní údaje SPRSV zpracovává?

SPRSV zpracovává pouze takové osobní údaje, aby mohla poskytovat profesionální služby ve svém oboru a aby dodržovala zákonné povinnosti a chránila své oprávněné zájmy. Osobní údaje SPRSV zpracovává jen v nezbytném rozsahu pro příslušný účel.


Podle povahy situace SPRSV zpracovává osobní údaje následujících subjektů:

Členů a spolupracovníků spolku – konkrétně jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová a případně poštovní adresa a datum narození. Tyto údaje jsou využívány ke komunikaci se členy a informování o akcích pořádaných SPRSV, případně k ověření nároku na zvýhodněné členství či vstupné na akce pořádané SPRSV. V případě dodavatelů (lektoři, poskytovatelé služeb) spravujeme i další data potřebná pro plnění smlouvy a pro zákonné účely (číslo účtu, datum narození, bydliště).

Účastníků akcí pořádaných SPRSV – konkrétně jméno, příjmení, emailová adresa, případně datum narození – pouze v případě, že účastník požaduje certifikát o účasti na akreditovaném kurzu. Tyto údaje jsou využívány ke komunikaci s účastníky akce, případně pro požadovanou evidenci akreditovaných účastníků.

Potenciálních účastníků akcí pořádaných SPRSV – konkrétně emailová adresa za účelem zasílání pozvánek na vzdělávací a další akce SPRSV. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu poskytnutého SPRSV.

SPRSV poskytuje některé své služby anonymně, například online poradnu. Osobní údaje (např. emailová adresa tazatele) nejsou nijak zpracovávány a online odpověď je vždy uváděna zcela anonymně.

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s., Argentinská 38, 170 00 Praha 7, Česká republika, planrod@centrum.cz, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173
S osobními údaji nakládá SPRSV zodpovědně, v souladu s platnou legislativou. Údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, danou buď právními předpisy nebo dobou členství v SPRSV nebo dobou, na kterou subjekt údajů poskytl souhlas se zpracováním údajů, pokud nebyl souhlas odvolán. Údaje používá pro svou činnost výhradně Společnost pro plánování rodiny, nikdy nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Jaké je zajištění ochrany osobních údajů?

Ochrana osobních údajů je zabezpečena elektronicky, údaje jsou uloženy v zaheslovaných souborech a mají k nim přístup pouze pověřené osoby. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti. SPRSV má zpracovanou směrnici o ochraně osobních údajů, kterou striktně dodržuje.

Práva ve vztahu ke zpracování osobních údaj

SPRSV zpracovává osobní údaje transparentně, korektně, v minimálním rozsahu a v souladu s platnou legislativou, tedy zejména s Nařízením EU 2016/697 (GDPR).

Subjekt údajů má právo:

Mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení) /právo na potvrzení o zpracovávání konkrétních osobních údajů, jejich zdroji, rozsahu, právním základu a účelu zpracování/,
Na opravu údajů (dle čl. 16 Nařízení) /právo na opravu nepřesných údajů bez zbytečného odkladu/,
Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení /odpadl-li účel zpracování, byl-li odvolán souhlas a neexistuje jiný právní důvod zpracování, nebo byly údaje zpracovány protiprávně/,
Na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení /je-li popírána správnost údajů nebo je-li důvod pro výmaz údajů, ale požaduji pouze omezení jejich použití/
Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení /právo na získání údajů o své osobě od správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na právo předat tyto informace jinému správci/,
Odvolat Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení /právo odvolat souhlas se zpracováním údajů, které jsou zpracovány pouze na základě souhlasu
Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení k dozorovému úřadu /Úřad pro ochranu osobních údajů/