Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen

PhDr.Yvetta Vrublová, Ph.D, Bc.Dita Gebaerová

Hormonální antikoncepce je jednou z nejoblíbenějších a nejčastěji používaných antikoncepčních metod zejména pro její vysokou spolehlivost. Významným způsobem vstupuje do života žen v období dospívání a provází je často několik let. Její dlouhodobé užívání však může přinést řadu zdravotních komplikací (zvýšená tělesná hmotnost, hypertenze, bolesti hlavy, tromboembolická choroba) a také změny v psychické oblasti (výskyt depresí, pokles libida). Je žádoucí, aby ženy byly dostatečně informovány o možných vedlejších účincích a také o životním stylu, který právě může těmto komplikacím mnohdy předcházet (kouření, zvýšený příjem potravy, dostatečná tělesná aktivita).

Způsob života podmiňuje zdraví nejvýznamněji (udává se 40-60% podíl na celkovém zdraví). Nejzávažnějšími riziky způsobu života jsou kuřáctví, energeticky nadměrná a nevhodně složená výživa, nízká pohybová aktivita, vysoký výskyt situací vedoucích k psychickým tenzím a stresům, zneužívání alkoholu, léků, drog, nevhodné sexuální chování. V rámci primární péče nás zajímala otázka, jakým životním stylem žijí ženy, které hormonální antikoncepci užívají.

V uvedené pilotní studii bylo osloveno celkem 180 žen žijících v Moravskoslezském kraji. Ženy byly rozděleny do dvou skupin:
I. skupina 20,00- 29,99let
II. skupina 30,00- 44,99let
Metodou tohoto průzkumu byl standardizovaný dotazník rozeslaný elektronicky nebo podán přímo respondentkám prostřednictvím gynekologických ambulancí. Průzkum probíhal na přelomu roku 2007/2008.
Průměrný věk v I. skupině byl 21,7let, v II. skupině 39,3let. Všechny ženy užívaly perorální hormonální antikoncepci.

Dílčí výsledky studie

1. Průměrná doba užívání perorální hormonální antikoncepce
Průměrná doba užívání hormonální antikoncepce se výrazně u obou skupin lišila. V první skupině užívaly hormonální antikoncepci ženy v průměru 3,6let a v druhé skupině 8,3 let. Počátek užívání byl také u obou skupin rozdílný, v první skupině to bylo kolem 18 roku, v druhé skupině v 27 letech.

2. Výskyt se komplikací
Komplikace se vyskytly u obou skupin, na prvním místě byla zvýšená tělesná hmotnost (v průměru o 6,5kg). Na druhém místě se vyskytly bolesti hlavy a změny nálad. Změnu v sexuálním vzrušení udávala pouze jedna žena, u dvou žen se vyskytly příznaky žilní trombózy. Při kratší době užívání hormonální antikoncepce uvádělo problémy v první skupině 64,30 % respondentek, u druhé skupiny to bylo 43,7%. Při dlouhodobém užívání udávalo v první skupině problémy 37,5% a v druhé skupině 57% respondentek.

3. Informovanost o škodlivosti nikotinu v kombinaci s hormonální antikoncepcí
O škodlivosti kouření v první skupině byly informovány všechny ženy, v druhé skupině udávalo 20% žen, že nevědí o negativním dopadu kouření ve spojení s hormonální antikoncepcí. V první skupině bylo celkem 20% kuřaček, v druhé skupině to bylo 30%.

4. Změny stravovacích návyků
V této položce nás zajímalo, zda ženy s užíváním hormonální antikoncepce mění své stravovací návyky. V první skupině to bylo 17%, v druhé skupině 20% respondentek, které cíleně změnily stravovací návyky – zejména ve smyslu snížení příjmu potravin s vysokým glykemickým indexem.

5. Sportovní aktivita
V první skupině se pravidelně sportu věnuje 37% respondentek, v druhé skupině to bylo pouze 20%. U těchto žen se v 83% nevyskytoval vyšší BMI. Tyto ženy také preferovaly zdravou výživu.

6. Spokojenost s užíváním hormonální antikoncepce
V první skupině bylo spokojeno s užíváním 87% a v druhé skupině to bylo 90% respondentek.

7. Sexualita a ochrana před sexuálně přenosnými chorobami
Obě skupiny žen udávaly v 83% pravidelný sexuální život (1 – 2x týdně), kombinaci hormonální antikoncepce využívalo v první skupině 17%, v druhé skupině tuto kombinaci nevyužívala žádná respondentka s odůvodněním, že má stálého partnera.

Závěr
Na závěr lze podotknout, že hormonální antikoncepce je jistě přínosnou metodou v plánování rodičovství a také v kvalitě sexuálního života žen.
Výsledky předložené studie mohou být vodítkem pro sexuální výchovu, jak v období adolescence, tak v období reprodukčního života žen. Zdraví a dobrá kondice je jednou z aktuálních podmínek spokojeného sexuálního života. Nelze tedy sexuální výchovu odtrhnout od výchovy ke zdravému životnímu stylu a celkové prevence, která je levnější než léčba již přítomné komplikace či nemoci.
V současné době se nezdravý způsob života začíná projevovat na našem zdraví ve formě civilizačních chorob (obezita, diabetes, hypertenze,IM), které následně ovlivňují sexuální život a celkovou psychickou pohodu. Proto je vhodné již při počátku užívání hormonální antikoncepce začít se zdravým životním stylem a při pravidelných gynekologických prohlídkách se na tuto oblast cíleně zaměřit, jak podáním informací lékařem či erudovanou sestrou.

Literatura
VIGUÉ, J. Zdravý sexuální život. 1.vyd. Čestlice: Rebo, 2006, 292s. ISBN 80-7234-537-0