Články s tagem sborník

Praktické dopady právní úpravy podpory zletilých osob s narušenou schopností právně jednat

Vnitrostátní právní úprava, zakotvená v OZ, se snaží po vzoru evropských států poskytnout ochranu osobám s duševními poruchami a zároveň jim umožnit integraci do společnosti.

Aspekty sociální a sexuální výchovy dětí s těžkým zrakovým postižením

Žáci s těžkým zrakovým postižením, na rozdíl od ostatních žáků, kteří získávají fakta především zrakovou cestou, mají k informacím značně omezený přístup. Nedostatečná informovanost těchto dětí pak může vést až k vytváření nesprávných a nepřesných představ o lidském těle, jeho růstu a vývoji, které mohou přetrvávat i do pozdějšího věku a způsobovat tak postiženému nemalé obtíže v běžném i partnerském životě.

Děti mladšího školního věku a jejich pojímání lásky, partnerství, manželství a rodičovství

Děti ve věku od šesti do jedenácti let jsou zpravidla žáky primární školy (tj. 1.stupně základní školy) a toto období života je spojováno s termínem mladší školní věk. Ocitají se na počátku fáze prepuberty a řada odborníků poukazuje na fakt, že až do nástupu puberty se u nich jedná o tzv. klidovou sexualitu po stránce biologické i psychologické. Neznamená to však, že by v tomto dětském období života měla stagnovat sexuální výchova, ba naopak. Sexuální výchova nepřetržitě probíhá v rovině poučení, vzoru i vztahu, přičemž citové vztahy dítěte tvoří základ, na který navazují jeho vzory chování, tyto modely chování pak tvoří půdu pro získávání poučení.

Pohlavní výchova za první republiky

Přestože bychom mohli nalézt v rozličných etapách historie lidstva četné příklady, které můžeme v hrubých rysech označit jako pohlavní (výjimečně taky jako sexuální) osvětu, první prezentaci jakési ucelené koncepce můžeme nalézt na konci 18. století.

Rodina s postiženým dítětem

Je přirozené, že každá žena při narození dítěte očekává, že její dítě bude nejen krásné, ale především zdravé. Bohužel, někdy se její očekávání nesplní a dítě se narodí postižené.

Rodiče a nezletilé děti při rozvodu

Někdy se stává, že si rozvod nebo rozchod přejí oba partneři, protože došli ke zjištění, že jejich vztah skončil. V mnoha rozpadajících se manželstvích však nastává situace, že jeden partner se nechce rozvést a jen neochotně se smiřuje se situací.

Sexuální identita osob s mentálním postižením

Lidé s mentálním postižením nejsou bez schopnosti citového, tedy i sexuálního prožívání. 20. prosince 1971 byla přijata VS OSN Deklarace práv duševně postižených.

Monogamie a polygamie

Monogamie je přitom obecně v živočišné říši velmi vzácná a objevuje se pouze tam, kde je z hlediska reprodukce výhodnější starat se o mláďata společně (Wright, 1995).

Prevence karcinomu hrdla děložního

Základem primární prevence je tak zabránit přenosu virů (sexuální abstinence, kondom) nebo zamezit jejich proniknutí do organismu vytvořením imunologické bariéry očkováním – právě tato možnost se dostala do klinické praxe.

Klasifikace sexuálních deviací

Přesný mechanismus vzniku sexuálních deviací však ještě znám není a i proto zatím neznáme ani jejich kauzální léčbu. Jsme však schopni na základě specializovaných terapeutických programů pacienta s touto jeho zvláštností naučit žít, a to především tak, aby neubližoval svému okolí a přitom našel i pro sebe přijatelné řešení svých sexuálních potřeb.

Společenské mýty o sexualitě seniorů

Řada lidí se domnívá, že sexuální aktivita v určitém věku skončí. I když fyzické změny způsobené stárnutím patrně ovlivňují náruživost mužů i žen, pro mnoho seniorů zůstává sexualita důležitým a naplňujícím aspektem života.

Úloha muže při plánování rodičovství

K prosazení aktivního otcovství a přítomnosti mužského prvku při výchově dítěte směřuje v současnosti řada kroků státních i nestátních organizací. Propagována je rodičovská dovolená muže, střídavá výchova po rozvodu, účast při porodu.

Vliv hormonální antikoncepce na životní styl žen

Hormonální antikoncepce je jednou z nejoblíbenějších a nejčastěji používaných antikoncepčních metod zejména pro její vysokou spolehlivost. Významným způsobem vstupuje do života žen v období dospívání a provází je často několik let.

Partnerství jako atribut středoškolského života

Je zřejmé, že na základní škole vznikají první idoly, vzorce chování, ucelenější systém hodnot, včetně projevů lidské sexuality, zájem o erotiku, první lásky a tak dále. Vše je však ohraničeno hranicí 15 let, hranicí, která je nesmírně důležitá především pro vymezení trestní zodpovědnosti. Nastoupí-li žák na některou střední školu, otevírá se mu široká škála možností, stejně tak jako i podmínek.

Závislost na sexu

A jak je to tedy se závislostí sexuální? Může se u někoho sexuální pud stát ničivou chorobnou posedlostí? Už na první pohled vidíme, že se sexuální závislost od těch ostatních tak trochu liší.

Sexuální zneužívání dětí

Běžně vžitý názor, že se pohlavního zneužívání dopouštějí v zásadě především pedofilové, se nezakládá na pravdě. Daleko častěji jsou pachateli sexuální delikvence vůči mládeži nedeviantní jedinci s osobnostní a charakterovou poruchou (alkoholismus, sociální deprivace, psychotici, hypersexualismus atd.), ale také deviantní jedinci s jinou poruchou.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace