Sborník 2015

Výběr ze sborníku 23. kongresu k sexuální výchově 2015. Celý sborník v pdf je ke stažení zde.Výuka problematiky HIV/AIDS v 7. – 9. ročníku na českých školách

Výskyt HIV infekce v České republice je charakterizován vzestupným trendem. Zatímco v roce 2002 bylo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS v České republice evidováno 50 nových případů HIV infekce, v roce 201 bylo nově infikováno již 235 osob (Němeček, Malý, Zákoucká, 2014). HIV se nejčastěji přenáší sexuální cestou, a proto jsme se zaměřili na primární prevenci HIV infekce mezi žáky 7. – 9. tříd, období před zahájením prvního sexuálního styku.

Postoje českých zdravotníků a sociálních pracovníků k rodičovství žen s mentálním postižením

Cílem příspěvku je informovat o dílčích výsledcích výzkumné studie „Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role“ (grantový projekt č. 1756214 v rámci GA UK). Autoři této studie provedli dotazníkové šetření dovedností, zkušeností a postojů zdravotníků a sociálních pracovníků k vybraným aspektům těhotenství a mateřství žen s mentálním postižením.

Aktuálne problémy sexuálneho zneužívania žiakov špeciálnych základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia

Príspevok je venovaný otázkam sexuálneho zneužívania detí s mentálnym postihnutím, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pozornosť je venovaná ohrozujúcim faktorom zneužívania, ako aj dôsledkom takýchto činov na vývin osobnosti zneužívaného dieťaťa. Súčasťou je aj interpretácia čiastkových výsledkov prieskumu u učiteľov špeciálnych základných škôl týkajúceho sa skúmanej problematiky.

Etické a právní problémy současného genetického testování

Současná medicína vyžaduje některé nové přístupy v rámci hlavních rozhodovacích kritérií při kontaktu s pacientem. Zatímco požadavek prospěšnosti vyšetření a léčby pro pacienta platí od nepaměti, respektování individuálního rozhodování pacienta a zajištění adekvátní péče pro všechny pacienty jsou kritéria poměrně nová. Zcela nová jsou pak požadavky pro genetické testování predispozice k onemocněním.

Rizika náhradního mateřství

Když si do vyhledávače zadáte heslo „náhradní matka“, web nabídne přes sto tisíc odkazů. Mezi nimi se dají najít moderní diskuzní fóra mladých matek, stránky zdravotnických center zprostředkovávajících surogátní mateřství i inzeráty žen nabízejících propůjčení své vlastní dělohy.

Rizika sexuální asistence u osob s mentálním postižením

Problematika sexuální asistence u osob se zdravotním postižením se stává v poslední době předmětem diskusí v České republice. Po několika takových diskusích mezi odborníky (lidmi zabývajícími se sexualitou osob s postižením) a diskusích mezi laiky jsem došla k názoru, že bych ráda znala názory k sexuální asistenci té skupiny obyvatelstva se zdravotním postižením, u níž vnímám výraznější rizika.

Reflexe paradigmat vztahu mezi rodinou a školou v České republice

Záměrem příspěvku je poukázat na aktuálnost problematiky vztahu mezi rodinou a školou v podmínkách českého prostředí z důvodu záměrného působení na cílenou socializaci mladého člověka. V souladu se záměry grantového projektu č. IGA_PdF_2015_007 s názvem Puberta – součást sexuální výchovy v systému českého a čínského školství se v příspěvku pokusíme představit vstupní informace o problematice vztahu mezi rodinou a školou.

Novinky v mezinárodní sféře a jejich vliv na situaci v ČR

Národní situaci v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR) do značné míry ovlivňuje i situace mezinárodní. Česká republika je členem mezinárodních organizací jako je OSN nebo EU, které mohou klást a kladou určité požadavky na vládu ČR v oblasti SRHR.

Puberta pohledem budoucích pedagogů primární školy v České republice a na Slovensku

Puberta se dotýká široké oblasti lidského života a je určena pro současný i budoucí život žáka. Znalosti o pubertě přispívají k celistvosti rozvoje osobnosti. Na základě poznatků o pubertě a dalších si žáci musí vytvářet etické postoje k sexualitě a dokázat se vyvarovat rizikovým formám sexuálního chování. Většina informací je vždy všeobecné povahy a tvoří neoddělitelnou součást všeobecných znalostí.

Inštitucionálna sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím na Slovensku

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (1975) je sexualita neoddeliteľnou súčasťou osobnosti každého, je základnou potrebou a aspektom ľudského bytia, ktorý nemožno oddeliť od ostatných aspektov života. Všetky osoby s postihnutím sú osobnosti, sexualita je teda ich súčasťou bez ohľadu na to, či sa rozhodnú byť sexuálne aktívni. Taktiež SIECUS (Sexuality Information and Education Council of the United States) konštatuje, že sexualita je základnou súčasťou ľudského bytia, je hodna dôstojnosti a rešpektu a podporuje právo všetkých ľudí mať presné informácie, komplexné vzdelávanie o sexualite vrátane dostupnosti poskytovania sexuálnych zdravotných služieb (AAIDD, 2012).

Inštitucionálna sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím na Slovensku

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (1975) je sexualita neoddeliteľnou súčasťou osobnosti každého, je základnou potrebou a aspektom ľudského bytia, ktorý nemožno oddeliť od ostatných aspektov života. Všetky osoby s postihnutím sú osobnosti, sexualita je teda ich súčasťou bez ohľadu na to, či sa rozhodnú byť sexuálne aktívni.

Biologický věk ženy a somatické parametry z pohledu fyziologického těhotenství

Stále více žen své těhotenství odkládá do vyšších věkových období, a tak již není zcela výjimkou, že své první děti rodí ženy v pětatřiceti i ve čtyřiceti letech. Názory na ideální věk ženy pro těhotenství se různí. Jiné jsou argumenty porodníků a gynekologů, jiné sociologů, psychologů a v neposlední řadě samotných budoucích rodičů. 

Jak správně postupovat při podezření na znásilnění, nebo pohlavní zneužívání.

Sexuální násilí a znásilnění jsou velmi závažné negativní situace. Vyskytují se ve všech věkových skupinách a společenských vrstvách. Ve všech jejích formách a projevech jde o narušení duševní a tělesné integrity osobnosti, napadení či popírání svobody druhého člověka. 

Partnerské vztahy na pozadí věkového rozdílu

Ve volnomyšlenkářském prostředí současné české společnosti se stále více můžeme setkat s partnerskými dvojicemi, kdy jeden z partnerů je zcela evidentně starší. Věkový rozdíl, v představě autorů, který vybočuje z normálu, přičemž normálně věkový rozdíl není jednoznačně dán. Můžeme jej však vnímat, jako půl generační nebo jedno generační rozdíl. Je-li v současné době věková kategorie vnímána, a to na základ narození prvního dítěte kolem 30 let matky, pak půl generační rozdíl můžeme vnímat jako rozdíl kolem 15 let, přičemž se dá reálně předpokládat, že věkový rozdíl bude v nejbližším období se postupně prodlužovat.

Primární prevence sexuálního zneužívání dětí na základních školách

Výzkumným problémem jsou názory a zkušenosti současných pedagogů a významy, které primární prevenci sexuálního zneužívání na základních školách přikládají. Výzkum byl proveden na základě prostého účelového výběru participantů kvalitativním přístupem.

Tradicemi za sexuální řád: Evropské konzervativní proudy proti genderové i sexuální rovnosti

Otázka rozvoje dětské sexuality je vnímána jako téma medicínské, psychologické, popřípadě morální. Vývoj posledních let čím dál tím zřetelněji ukazuje, že neméně jde také o téma politické. Podpora či naopak pokusy o omezení sexuální výchovy jsou úzce navázány na politickou orientaci, a jak ukazuje nedávné dění např. na Slovensku, může se otázka sexuální výchovy stát součástí silného politického hnutí.

Rodina a sexuální výchova?

„Sexuální výchova je výchovou k partnerství, manželství a rodičovství v tom smyslu, že je především výchovou prosociální (výchova k sociálním vztahům, k vztahům mezi lidmi), založenou na citlivosti, úctě a odpovědnosti ve vztahu k druhým lidem. Mezi pojmy sexuální výchova a sexuální poučení vidíme veliký rozdíl. Poučení je samo o sobě jen jednou malou, i když důležitou částí komplexní sexuální výchovy, v níž jde o víc – o to vnést do života dítěte kladné hodnotové hledisko.“

Transplantace hlavy - právní, sexuologické a praktické konsekvence

Čas od času proběhne masmedií informace o provedené superradikální operaci při které je odstraněna velká část nemocného nebo zdevastovaného lidského těla nebo dokonce o uvažované transplantaci funkční hlavy na zdravé tělo, pro změnu bez funkční hlavy.     

Pharmatex lokální antikoncepce bez hormonů a bez receptu

Je založena na principu znehybnění spermií v ejakulátu a zahuštění cervikálního hlenu. Spermie tudíž ztrácí schopnost proniknout k vajíčku a oplodnit ho. Jedná se o spermicidní metodu nové generace s účinnou látkou benzalkonium chlorid. 

Josef a Putifarka – první zaznamenaný pokus o znásilnění muže ženou?

Zprávy o pokusech znásilnění muže ženou jsou značně řídkým až zdánlivě neexistujícím jevem jak v médiích, tak v odborné literatuře. Žena je již po tisíciletí zahalena hávem bytosti pasivní, bytosti obětní. Muži připadá zcela logicky ona partie aktivní, resp. role útočníka, násilníka. Tato jakási apriorní dichotomie muže a ženy, tedy násilníka a oběti, je neúplným obrazem skutečnosti, lépe řečeno obrazem chybným, scestným. 

Efektivita sociální práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

Nedílnou součástí života odsouzených ve výkonu trestu je nezastupitelná úloha sociálních pracovníků. Cílem výzkumu, probíhajícího na Ústavo sociální práce UHK, je vyjít z právních norem, které upravují výkon trestu a stanoví jeho podmínky, vymezit kompetence  sociálního pracovníka, zdokumentovat a vyhodnotit  jeho roli z pohledu jednak odsouzených a jednak odpovědných funkcionářů věznice.

Vybrané právní otázky umělé lidské reprodukce

Přes veškeré moderní přístupy a nesezdaná soužití, kde se mnohdy mladí lidé tváří, že nemají zájem o stabilní vztah a početí dítěte, opak je pravdou. Kolem třicátého roku obvykle ženám, a také mužům po 35 roce, začínají tzv. tikat biologické hodiny. Začínají tedy nejen uvažovat, ale i pokoušet se zplodit potomka a předat své geny. Postupné zrovnoprávňování stejnopohlavních párů ve většině demokratických zemí vede i k tomu, že si i tyto typy soužití přejí mít svého vlastního potomka.

Sexuální zdraví a práva ve vybraných zemích světa

V květnu letošního roku jsem se zúčastnila světového setkání zástupců členských organizací Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF, www.ippf.org) v thajském Bangkoku. V rámci zasedání jsem měla možnost se seznámit s činností mnoha členských organizací, které ve světě řeší různé problémy.

Faktory sexuální výchovy v rodině

Sexuální výchova v rodině je základním prvkem sexuální výchovy celkově. Z našich výzkumů vyplývá, že stále většina rodin tuto funkci příliš neplní. Příspěvek se zaměří na shrnutí faktorů ovlivňujících sexuální výchovu v rodině.

Trestněprávní aspekty virtuální dětské pornografie

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat trestněprávní aspekty dětské pornografie a to s důrazem na problematiku virtuální dětské pornografie, která podle mnohých odborníků není v našem trestním zákoníku správně řešena.

ellaOne ® - 1. volba nouzové kontracepce

ellaOne® - postkoitální pilulka, která oddálí ovulaci o 5 dní, byla uvolněna do režimu volného prodeje v lékárnách od dubna letošního roku.  Účinnou látkou této postkoitální pilulky je ulipristal acetát.

Koncepce pohlavní výchovy od Z. Záhoře

Bylo by naprosto neobjektivní hovořit o tom, že systematicky realizovaná sexuální výchova se týká teprve aktivity odborníků (zejména lékařů a pedagogů) až po roce 1989. Jedná se o naprosto mylný názor. Prvním, ne-li základním, problémem je vymezení, respektive odlišení pojmů: výchova a osvěta, a to v souvislosti s pohlavní, potažmo sexuální výchovou.

Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce

Sdělení autorky o své práci, která zkoumá fyzické, duševní a sexuální změny u žen na začátku užívání nebo po vysazení kombinované hormonální antikoncepce, a to formou rozhovorů se 30 ženami, které během minulých 2 let, minimálně pak před 3 měsíci, buď vysadily, nebo začaly opětovně užívat kombinovanou hormonální antikoncepci.

Léky, drogy a sex

  • Nejvyšší řídící orgán je mozek
  • Velmi individuální efekty – Gaussova křivka!!
  • Ovlivnění sexuality farmaky
  • 3 etáže působení

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace